Absolutorium dla Burmistrza

Rada Miejska w Krzeszowicach na XXXIII sesji w dniu 29 czerwca zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za rok 2016. Tym samym udzieliła burmistrzowi Gminy Krzeszowice Wacławowi Gregorczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za rok 2016. Były kwiaty i gratulacje.