Edukować, edukować, edukować…

26 lutego w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyło się szkolenie pn. „Prawne aspekty ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie i izolacji osób stosujących przemoc”. W szkoleniu wzięło udział 25 osób- pracowników instytucji gminnych zajmujących się problemem przemocy w rodzinie.

Tematyka szkolenia obejmowała min.: podstawy prawne (ustawy, kodeksy oraz akty wykonawcze) przydatne w obszarze przeciwdziałania przemocy, specyfikę rozmów z osobami doświadczającymi przemocy (uwrażliwienie, sposoby realizacji procedur, reagowanie i często spotykany proces wiktymizacji), motywowanie do zmiany i prowadzenie rozmowy ze sprawcą przemocy, radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Ważnym punktem spotkania było podnoszenie umiejętności planowania i usprawniania współpracy w sprawach konkretnych rodzin i klientów. Poruszono rolę dziecka w rodzinie z problemem przemocy, osób chorych i niepełnosprawnych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, omówiono stereotypy na temat zjawiska przemocy, gdy towarzyszy temu alkohol.

 

 

W dniach 02-03.03. 2016r. odbyło się drugie dwudniowe szkolenie „Dialog Motywujący w pracy z trudnym klientem”. 20 osób pracujących w różnych obszarach społecznych zapoznało się z wykorzystaniem w swojej pracy narzędzia, jakim jest dialog motywujący w pracy z trudnym klientem. Ćwiczenia stosowane podczas warsztatu miały na celu zrozumienie przez uczestników procesu zmiany oraz procesu motywowania do zmiany, uczyły korzystania z ducha Dialogu Motywującego (min. współpracy z klientem; punktu widzenia klienta, argumentów wobec ewentualnej zmiany oraz pomysłów i rozwiązań problemu od klienta; akceptacji i poszanowania autonomii; troska/współczucie).

Szkolenia mały charakter wykładu połączonego z warsztatem – stąd ściśle ograniczona liczba osób na szkoleniu. Adresatami szkoleń byli min. członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, służba zdrowia.

 

W/w szkolenia organizowane były w ramach środków finansowych: Gminy Krzeszowice przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Opracowała: Nina Kurdziel