Zapoznaj się z planem Krzeszowic

Trwa opracowywanie planu zagospodarowania miasta Krzeszowice. Obecnie w dniach od 8 grudnia do 10 stycznia trwa bardzo ważny etap- wyłożenie projektu planu zagospodarowania do publicznego wglądu, czyli ogólno- społeczna dyskusja nad projektem planu. Odbywa się to przez 2 godziny każdego roboczego dnia w sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ( poniedziałek, wtorek w godz.8- 10; środa, czwartek, piątek w godz. 15.30- 17.30).

„Wyłożenie” jest czasem, kiedy każdy może się zapoznać z propozycją zagospodarowania jego nieruchomości, która nie jest zabudowana, ale jeżeli jest zabudowana to zapoznanie się z projektem planu również jest ważne, bo istotne jest dla istniejącej zabudowy, jak planowane jest zagospodarowanie działek sąsiednich oraz jak projektowana jest sieć dróg publicznych i dróg wewnętrznych .

Miasto Krzeszowice nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego od 1 stycznia 2004 roku. Wszystkie inwestycje powstające w tym czasie poprzedzane były uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, co wydłużało proces wydania pozwolenia na budowę, a także sprzyjało chaotycznej, rozproszonej zabudowie.

Uchwalenie planu zagospodarowania miasta Krzeszowice jest bardzo istotnym wydarzeniem, dla planowego, uporządkowanego zagospodarowywania przestrzeni miasta. Jednym z najważniejszych elementów projektu jest skonstruowanie „szkieletu” układu komunikacyjnego, składającego się z dróg publicznych i wewnętrznych. Jest to kluczowy element porządkowania przestrzeni i jest warunkiem możliwości jej zagospodarowania szczególnie w obszarach bezpośrednio nieprzyległych do istniejących dróg.

Wyznaczenie na obszarze miasta stref możliwych do zagospodarowania, których funkcje dobrze z sobą współgrającą, wzajemnie się uzupełniającą pozwoli uniknąć sąsiedzkich konfliktów.

Dla stymulowania rozwoju gospodarczego miasta zostały wyznaczone strefy przeznaczone wyłącznie do lokalizowania usług komercyjnych, produkcyjnych bez możliwości lokalizowania funkcji mieszkalnej. Wyznaczenie takich obszarów pomoże potencjalnym inwestorom na nabywanie terenu i planowanie lokalizacji własnych firm w celu realizacji działalności gospodarczej w dłuższej perspektywie czasowej.

Po zapoznaniu się z propozycją zagospodarowania zawartą w projekcie planu jest możliwość złożenia uwagi, w której można wyrazić swoje zdanie i zawrzeć prośbę o zmianę projektu planu, jeżeli jest niezgodny z własnymi planami inwestycyjnymi. Uwagi będą rozpatrywane przez Burmistrza Gminy i w miarę możliwości uwzględniane.

 

Kierownik Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Maria Chodacka- Kucharczyk

 

 

Dodaj komentarz