Wspomnienie o doc. dr med. Wincentego Janie Wcisło

W dniu 09. 04. 2011 r w kościele parafialnym w Tenczynku została odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji 25 tej rocznicy śmierci doc. dr med. Wincentego Jana Wcisło. Msza poprzedzona została złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobie zmarłego i stosowną modlitwą.

Na wstępie mszy św. ks. prob. Stanisław Salawa przywitał prof. dr hab. med. Wiesława Pawlika, prof. dr hab. med. Andrzeja Bobrzyńskiego, doc. dr hab. med. Władysława Ochmańskiego i Rodzinę doc. dr Wincentego Wcisło oraz innych zaproszonych gości jak też wszystkich parafian, a Józef Korbiel przypomniał życiorys zmarłego. Po mszy odbyło się spotkanie wspomnieniowe w restauracji „Warszawianka” w Krzeszowicach, na którym Grzegorz Żbik wyświetlił film pt „Twoje Serce”, w którym głównym „aktorem” był doc. dr med. Wincenty Jan Wcisło. Tematem filmu była praca naukowa doc. dr Wincentego Jana Wcisło, którą skomentował prof. Wiesław Pawlik podkreślając równocześnie różne ciekawe zdarzenia Jego współpracy z doc. dr med. Wincentym Janem Wcisło. Wyświetlona została również kolekcja zdjęć z różnych okresów życia doc. dr Wincentego Jana Wcisło. Uroczystość zorganizował Józef Żbik i Jego syn Grzegorz przy pomocy swojej rodziny która jest właścicielem Zakładu Pogrzebowego „Kalia” w Tenczynku. Na zakończenie spotkania Józef Żbik przedstawił przyczyny i powody Jego wdzięczności dla Doc. dr med. Wincentego Jana Wcisło, a mianowicie : za bezinteresowne, darmowe wyleczenie prawej nogi po ciężkiej kontuzji w roku szkolnym 1949/50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. dr Wincenty Jan Wcisło ur. się 6. 12. 1913 r. w Tenczynku. Tu mieszkał – tu ukończył szkołę podstawową – a gimnazjum z wyróżnieniem w Krakowie. W latach 1932 – 1938 – na Wydziale Lekarskim U.J. – studiował medycynę. W czasie trwania studiów – rozpoczął pracę w Zakładzie Fizjologii jako wolontariusz – a dwa lata później jako asystent. Obronę pracę doktorskiej przerwała mu wojna. Ta sytuacja skłoniła młodego  – Bardzo zdolnego lekarza – do podjęcia pracy w charakterze lekarza gminnego w Tenczynku. Bardzo szybko stal się popularny. Z każdym dniem przybywa łomu pacjentów – których przyjmował od rana – aż do późnych godzin nocnych. Bardzo często także w nocy – bo wtedy przychodzili do niego ludzie z ruchu oporu – i zwożono rannych w akcjach bojowych – polskich i radzieckich partyzantów. Jego wyjątkowym pacjentem którego leczył w tamtym czasie – był znany generał radziecki. W Krakowskich archiwach i rodzinnych dokumentach – znajdują się raporty i meldunki dowódców różnych oddziałów partyzanckich i ludzi z ruchu oporu – w których opisane są ogromne zasługi doc. dr Wincentego Wcisło dla nich – w ich najtrudniejszych okresach walki z okupantem. Podkreślają – że dla partyzantów prowadził szkolenia zza kresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Że leczył ich bezinteresownie – a nawet niektóre leki – dostarczał im za darmo. Że wystawiał zaświadczenia lekarskie – którymi bardzo dużo ludzi uratował przed wywozem do Niemiec – na roboty przymusowe. Wyrażają wielkie zdziwienie – że dla nich – tak bardzo narażał swoje życie. W lutym 1945 r. – czyli tuż po wyzwoleniu – z dwoma kolegami przystąpił do odbudowy całkowicie i celowo zniszczonego przez Niemców Zakładu Fizjologii w Krakowie – a w sierpniu tego samego roku – obronił pracę doktorską. W 1949 r. został adiunktem w tym Zakładzie. Nadal prowadził pracę dydaktyczną i naukową – oraz praktykę lekarską w Tenczynku. W dniach przyjęć – pracował tu przez cały dzień – ponieważ w jego gabinecie – zawsze gromadziły się tłumy różnych – i z różnych stron kraju pacjentów. Od wielu leczonych – doc. dr Wincenty Wcisło – nie brał pieniędzy. W 1955 r. – przyznano mu stanowisko docenta przy Katedrze Fizjologii oraz prawo do samodzielnego prowadzenia wykładów na Wydziale Lekarskim i Oddziale Hematologicznym – a także prawo do egzaminowania studentów. Od tego czasu doc. dr Wincenty Wcisło – zaczął prowadzić własne – nowoczesne metody nauczania studentów – a do wykładów dołączać obrazy – o bardzo szerokim zakresie. Od 1961 do 1969 – był kierownikiem Zakłady Fizjologii Akademii – zajmującej się problemami krążenia serca. Doc. dr Wincenty Wcisło całe swoje życie poświęcił pracy dydaktyczno – naukowej – badaniom leków i prowadzeniu praktyki lekarskiej. Był autorem ponad stu prac naukowych – opublikowanych w kraju i zagranicą – oraz kilkunastu filmów wykorzystywanych do celów dydaktycznych i naukowych w Polsce i w wielu krajów świata. Pięć tego filmów od razu zakupiła Amerykańska Akademia Nauk. W 1976 r. – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tenczynku p. mgr Krystyna Deszcz – zorganizowała spotkanie absolwentów z 1926 r. Na tym spotkaniu – doc. dr Wincenty Wcisło przedstawił swój nowy film P.t. „Twoje serce” Filmem zachwycali się przybyli absolwenci – nauczyciele – nasze siostry zakonne – mieszkańcy Tenczynka – lekarze – władze różnego szczebla – i zacni goście. 16 września 1977 r. – program telewizyjny przedstawił bardzo ciekawy wykład doc. dr Wincentego Wcisło o pracy serca. Na drugi dzień – Metropolita Krakowski ks. Kard Karol Wojtyła tak napisał : Szanowny i Drogi p. Profesorze Bardzo dziękuję że w dniu wczorajszym w telewizji i tak pouczający wykład i film – mogły widzieć rzesze ludzi – i zapoznać się z pracą serca i  dziękować Bogu za takich lekarzy i jakim jest Pan Profesor.

Doc. dr Wincenty Wcisło bardzo dużo swojego czasu poświęcał na wyjazdy do różnych krajów świata. Bywał w Stanach Zjednoczonych – Anglii – Holandii – Belgii – Hiszpanii – Kanadzie – Japonii – Związku Radziecki – i innych. Wygłaszał tam referaty naukowe – i przedstawiał swoje filmy. Brał udział w Kongresach – Zjazdach – i Sympozjach naukowych. Wszędzie stawał się coraz bardziej znany – popularny – i podziwiany za to kim był i za to co robił. W stanach Zjednoczonych czyniono wszystko – aby nakłonić go do pozostania tam. Namawiano żeby dla nich pracował. W zamian za to- proponowano i gwarantowano mu jeszcze większą chwałę i sławę – oraz ogromne pieniądze. Miał to wszystko na wyciagnięcie reki. Ale nie chciał. Wolał biedną Polskę – wolał Kraków – wolał Tenczynek i swoich pacjentów. Z wielu krajów świata przywoził bardzo wysokie nagrody i wyróżnienia. Z naukowcami wymienionych krajów – utrzymał osobiste – i korespondencyjne kontakty. W maju 1969 r. zorganizował w Polsce Pierwsze Krajowe Sympozjum poświęcone hemodynamice – i eksperymentalnej kardiologii. Do udziału zaprosił najwybitniejszych naukowców z kraju – i zagranicy. Dla doc. dr Wincentego Wcisło – był to kolejny wielki sukces. Ale te jego sukcesy – nie wszystkim się podobały. Na Akademii Medycznej zaczęto wywołać konflikty – które doprowadziły do krzywdzenia i niszczenia niektórych pracowników – a najbardziej do. Dr Wincentego Wcisło. Do tego krzywdzenia – znacznie przyczyniły się władze wojewódzkie P.Z.P.R. – które zawsze docentem się interesowały – ale nigdy niczym pomóc mu nie chciały. Z wymienionych powodów – do minimum ograniczono docentowi Wincentemu Wcisło – prowadzenie działalności naukowo – dydaktycznej. Mógł aż do emerytury – t..j do 1984 r. kierował Zakładem Fizjologii – który po opisanych zajściach – przekształcono w Instytut Fizjologii Doświadczalnej. Odrzucano kolejne wnioski o nadanie mu tytułu profesora tłumacząc – że podstawowym warunkiem otrzymania takiego tytułu jest zaprzestanie prowadzenia praktyki lekarskiej. Na to do. Dr Wincenty Wcisło – nigdy się nie zgodził – ponieważ dla niego o wiele ważniejszy był pacjent i aniżeli tytuł. Swoją nowa sytuacją zawodową – wcale się nie załamał. Wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej zaczął się skupiać nad swoimi badaniami i je pogłębiać – oraz do własnych sposobów leczenie – wprowadzać psychoterapię – która poprawiała i przyspieszała leczenie. Opracował własne – audio wizualne sposoby nauczania fizjologii krążenia. Zdobywał nowych przyjaciół wśród naukowców krajowych i zagranicznych – i w Krakowskim biskupstwie. Najbardziej zaprzyjaźnił się z ówczesnym Metropolitą Krakowskim ks. kard Karolem Wojtyłą – późniejszym papieżem. Spotykali się – wymieniali poglądami – i listami. Na szczególną uwagę zasługuje pięknie napisany list do papieża – w grudniu 1978 r. Ponieważ ten list – zawarte w nim post scriptum mają kapitalne znaczenie. Czcigodny Ojcze Święty! Wspaniały Synu naszej Ojczyzny. Wielki Duchu Słowian – chrześcijan i całej ludzkości. Racz ta drogę przyjąć z głębi naszych serc płynące – najszczersze gratulacje powodu dostrzeżenia przez Opatrzność Boską w Twej znakomitej osobie – Salwatora i Renowatora – zagrożonego totalny zdziczeniem moralnym współczesnego człowieka. W tej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej roli – umysłem i sercem wszyscy jesteśmy razem z Tobą. Nie jesteś sam. Jest nas przecież wielu bardzo wielu w kraju i w świecie. Wszak wszyscy jesteśmy dziećmi wspaniałego narodu, Rosnącego na glebie obficie zroszoną krwią i potem pokoleń, od wieków walczących na stylu kultur Wschodu i Zachodu – o swe własne ideały – dźwigające całą ludzkość na wyżyny doskonalszej egzystencji. Jest tyle sił narodzie – jest tyle mnogo ludzi – niechże w nie tylko pod Twym przewodnictwem duch wstąpi – i śpiące niech pobudzi. Boski Duch Mickiewiczów – Słowackich – Krasickich – Norwidów – Wyspiańskich i Kotlarczyków. A teraz Wielkiego Karola – Salwatora Opatrznościowego męża stanu. Właściwego człowieka na właściwym miejscu – we właściwym czasie. Boże – daj mu jako Swemu Pomazańcowi – pełne roszczenie i trwałe poczucie siły działania – by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Niegodny sługa Wincenty Wcisło. W post scriptum tego listu przekazał papieżowi 9 wytycznych i zasad stosowania.

 

 

Troska o zdrowie – nie zmieniać dotychczasowych nawyków higienicznego postępowania.

1.         Ostrożność i czujność – z pełnym znawstwem szatańskich metod.

2.         Dorada i pomoc mądrych ludzi – bo zbiorowości siła.

3.         Strategia stopniowego działania – bez ujawniania wszystkich posiadanych atutów.

4.         Zdrowy rozsądek obok Boskiego natchnienia – najlepszym poznawczym instrumentem.

5.         Wiara w szlachetne możliwości człowieka – pragnącego wznosić się wzwyż – mimo słabości i przeciwieństw.

6.         Jak matka przygarniać wszystkie dzieci. Dobre i błądzące – zwłaszcza w obliczu zagrożenia złem.

7.         Nieustannie rozwijać nadal swe wrodzone talenty człowieczeństwa.

8.         Być ciągle w pełni gorejącym światłem dla świata.

W odpowiedzi papież napisał : Szanowny Panie Profesorze. Pragnę serdecznie podziękować za piękny list – bardzo słuszne „post scriptum” i załącznik.

Z wdzięcznością przejmuję wszystko. Pan doc. dr Wincenty Wcisło – nigdy nie szczędził pieniędzy na cele Zbożne i – charytatywne. Bardzo często przesyłał je papieżowi – i Krakowskiej Kurii. Wśród jego studentów było 3 – ch którzy obrali jego kierunek studiów. Pod jego kierunkiem napisali – i obronili prace doktorskie. Doc. dr Wincenty Wcisło pełnił różne stanowiska i funkcje w Komisjach – Komitetach i Towarzyskich Naukowych. Był człowiekiem wielkim. Wielkiego formatu – nadzwyczajnej uczciwości – i skromności. Wyjątkowym patriotą 28. 10. 1981 r – w czasie uroczystości poświęconej ofiarom II wojny światowej – tu w tym kościele m.in. tak powiedział : Teraz nie dajmy sobie za żadną cenę zniszczyć jedności naszego gniazda rodzinnego. Nie rozliczajmy i nie rozdrabniajmy się wzajemnie – patrząc do tyłu A wszyscy – młodzi i starsi – partyjni i bezpartyjni – wierzący i nie wierzący i zjednoczmy się – patrząc do przodu w świetlaną przyszłość naszego jutra – pod przewodnictwem wspaniałego wodza Karola – papieża. Za swoje zasługi – został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Złotym Krzyżem Zasługi – i wielką ilością różnych medali – odznak – nagród. Ku jego czci – nasza poetka ludowa p. Maria Korbiel i p. mgr Krystyna Deszcz – napisały piękne wiersze. W przedsionku naszego kościoła wmurowano tablicę pamiątkową – a jedną z głównych ulic Tenczynka – nazwano jego imieniem. Żył samotnie – bo nie miał czasu na założenie rodziny. Zmarł 20.12.1985 r.

 

Józef Korbiel

 

Dodaj komentarz