Uchwalono budżet

24 lutego Rada Miejska przyjęła budżet na rok 2011. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, a dyskusja o niektórych zapisach tego najważniejszego dla funkcjonowania Gminy dokumentu była momentami gorąca.

 

 

Zakładane dochody budżetu to 82 413 654 zł. w tym bieżące 66 013 062 zł. i majątkowe 16 400 592 zł. Źródła dochodów to m.in.: podatki i opłaty lokalne, subwencje, PIT, CIT, sprzedaż majątku oraz dotacje na inwestycje. Zakładane wydatki wyniosą 90 406 132 zł. w tym bieżące 67 520 825 oraz majątkowe 22 895 307. Wynikający z wyliczeń deficyt 7 992 477 zł. gmina pokryje z wolnych środków 2 445 278 zł. oraz zaciągnie kredyt 5 547 199 zł.

Inwestycje

Przekonując radnych do przyjęcia budżetu burmistrz mówił o inwestycjach, które zmieniają na lepsze gminę i podnoszą komfort życia mieszkańców. W planie inwestycyjnym znalazło się w tym roku 35 zadań m.in.: drogi gminne 6 064 090zł., drogi powiatowe 5 262 872 zł., rewitalizacja 7 166 103zł., projekt eko – energetyczny 3 000 000 zł. Prawie 10 000 000 zł (42%) z 22 895 307 zł przeznaczonych na inwestycje będzie pochodzić ze środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące – oświata

Burmistrz Czesław Bartl dużą część swojego wystąpienia poświęcił wydatkom na oświatę. W tym roku na ten dział przeznaczono 32 821 800, co stanowi 48% wszystkich wydatków bieżących. Subwencja oświatowa to 18 903 000 pozostałe 14 018 000 gmina wydatkuje z własnych środków.

Za przyjęciem budżetu głosowało 15 radnych, 4 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

 

Więcej na temat sesji budżetowej w Magazynie Krzeszowickim 1 marca.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz