…w stronę światła…

W popularnej jeszcze niedawno bajce o Shreku, pewien sympatyczny osioł wołał do swojego rannego przyjaciela: „Nie umieraj Shrek! A jak zobaczysz długi, czarny tunel, to nie idź w stronę światła!” I pewnie nie trzeba nikomu tłumaczyć, że każdy by tak chciał, żeby ci, których kochamy, ci którzy nas kochają byli zawsze obok nas.

Czytaj dalej …w stronę światła…

Najlepszy Małopolski sołtys z Lachowic (fotoreportaż)

W tym roku gospodarzem wyborów Najlepszego Sołtysa Małopolski była Wola Filipowska. Zwyczajem tego wydarzenia jest, podobne jak w przypadku festiwalu Eurowizji, że uroczystość odbywa się w miejscowości, z której pochodzi laureat poprzedniej edycji wyborów. Jak wiadomo, Najlepszym Sołtysem Małopolski w ubiegłym roku wybrano Adama Godynia z Woli Filipowskiej

Czytaj dalej Najlepszy Małopolski sołtys z Lachowic (fotoreportaż)

Schetynówki 2012-2015. Krzeszowice znowu drogowym liderem

Projekt drogowy gminy Krzeszowice został najlepiej oceniony przez Komisję Wojewódzką powołaną przez Wojewodę Małopolskiego do wyboru wniosków aplikacyjnych w ramach pierwszego naboru II edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015 – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Czytaj dalej Schetynówki 2012-2015. Krzeszowice znowu drogowym liderem

IX Powiatowy Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej (fotoreportaż)

Powiatowy Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej to wielkie wydarzenie dla uczestników i organizatorów tej imprezy. W tegorocznej, dziewiątej już edycji wzięło udział siedem zespołów z siedmiu instytucji

Czytaj dalej IX Powiatowy Festiwal Artystyczny Domów Pomocy Społecznej (fotoreportaż)

LGD zatrudni kierownika i pracownika biura

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zdrój” ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownika  Biura LGD „Zdrój”. Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę, wymiar czasu pracy – ½ etatu. Bezpośredni przełożony: Prezes LGD

 

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Doświadczenie minimum jeden rok na stanowisku kierowniczym;
 3. Bardzo dobra znajomość LSR LGD „Zdrój”;
 4. Bardzo dobra znajomość Osi IV PROW 2007-2013;
 5. Doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi;
 6. Biegła obsługa urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych;
 7. Dobra znajomość prawa pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz prawa o zamówieniach publicznych;
 8. Dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych oraz posiadanie prawa jazdy kat. B.

Dodatkowe:

 1. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 2. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność i kreatywność.

Zakres obowiązków:

 1. Kierowanie pracą Biura LGD „Zdrój”;
 2. Nadzór nad wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju;
 3. Nadzór nad realizacją planu rzeczowo-finansowego LGD;
 4. Nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji LGD;
 5. Realizacja zadań określonych przez Zarząd;
 6. Opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych;
 7. Opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, prowadzenie korespondencji;
 8. Prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia;
 9. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej i regionalnej;
 10. Gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia;
 11. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć;

12.  Koordynowanie projektów współpracy;

 1. Przygotowanie i wdrażanie projektów w ramach LSR;
 2. Nadzór nad obsługą wniosków, udzielanie potencjalnym beneficjentom informacji dotyczących sposobu przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie;

15.  Prowadzenie monitoringu realizowanych projektów;

 1. Nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych
  pod względem zgodności z warunkami umów o pomoc;
 2. Przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD;
 3. Ścisła współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

19.  Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia;

 1. Opracowywanie materiałów informacyjnych i problemowych z zakresu działania Stowarzyszenia;

21.  Podejmowanie działań na rzecz rozwoju Stowarzyszenia;

 1. Przygotowywanie Zarządowi sprawozdań z pracy biura oraz realizowanych zadań przynajmniej raz w miesiącu.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 5. dokumenty poświadczające staż pracy;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Zdrój zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Etapy konkursu:

 1. Złożenie dokumentów przez Kandydatów;
 2. Weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów;
 3. Rozmowa kwalifikacyjna;
 4. Ogłoszenie wyników.

Miejsce pracy

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zdrój”

Pl. Kulczyckiego 1

32-065 Krzeszowice

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze LGD lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Biura LGD Zdrój, na podany adres:

Lokalna Grupa Działania „Zdrój”

Pl. Kulczyckiego 1

32-065 Krzeszowice

w terminie od 10 listopada do dnia 24 listopada 2011 roku do godz. 15.00.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacje o zakwalifikowaniu się Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane do zainteresowanych listem poleconym w ciągu trzech dni od zakończenia pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, czyli po weryfikacji dokumentów złożonych przez Kandydatów.

Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zdrój” (www.lgdzdroj.pl).

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel.  795 412 745.


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zdrój” ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownik Biura LGD „Zdrój”

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę

– wymiar czasu pracy – ½ etatu

Bezpośredni przełożony: Kierownik Biura

 

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Bardzo dobra znajomość LSR LGD „Zdrój”;
 3. Bardzo dobra znajomość Osi IV PROW 2007-2013;
 4. Doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi;
 5. Biegła obsługa urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych;
 6. Dobra znajomość prawa pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości;
 7. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność i kreatywność;
 8. Dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych oraz posiadanie prawa jazdy kat. B.

Pożądane:

 1. Doświadczenie w organizacji imprez promocyjnych, organizowaniu szkoleń, umiejętność pracy w zespole;
 2. Doświadczenie w pracy biurowej;
 3. Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego.

Zakres zadań:

 1. Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD;
 2. Rejestrowanie składanych wniosków o sfinansowanie operacji w ramach Osi IV PPROW 2007-2013;
 3. Obsługa posiedzeń organów statutowych LGD;
 4. Prowadzenie sekretariatu Biura LGD, w tym:
 • przyjmowanie i nadawanie korespondencji;
 • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących;
 • zaopatrzenie biura.
 1. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za pośrednictwem Internetu;
 2. Obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD;
 3. Współpraca z biurem rachunkowym przy opracowywaniu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu,
 4. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD,
 5. Świadczenie usług doradczych dla potencjalnych beneficjentów osi IV PROW.

Zakres uprawnień:

 1. Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami;
 2. Wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

Zakres odpowiedzialności:

 1. Zapewnieni sprawnej obsługi Biura Stowarzyszenia.
 2. Logistyczne przygotowanie posiedzeń ciał statutowych Stowarzyszenia.
 3. Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.
 4. Opieka nad powierzonym mieniem.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 5. dokumenty poświadczające staż pracy;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Zdrój zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

Etapy konkursu:

 1. Złożenie dokumentów przez Kandydatów;
 2. Weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów;
 3. Rozmowa kwalifikacyjna;
 4. Ogłoszenie wyników.

Miejsce Pracy

Biuro Lokalnej Grupy Działania Zdrój

Pl. Kulczyckiego 1

32-065 Krzeszowice

 

 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze LGD
lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika Biura LGD Zdrój na podany adres:

Lokalna Grupa Działania Zdrój

Pl. Kulczyckiego 1

32-065 Krzeszowice

 

w terminie od 10 listopada do dnia 24 listopada  2011 roku do godz. 15.00.

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacje o zakwalifikowaniu się Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane do zainteresowanych listem poleconym w ciągu trzech dni od zakończenia pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, czyli po weryfikacji dokumentów złożonych przez Kandydatów.

Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zdrój (www.lgdzdroj.pl).

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel.  795 412 745.

 

I Powiatowy Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych – KRZESZOWICE 2011

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach serdecznie zapraszają do udziału w I Powiatowym Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych

KRZESZOWICE 2011 8-9 grudnia.

 

To zainicjowane w ubiegłym roku przez CKiS wydarzenie, wtedy o zasięgu gminnym, teraz powiatowym, ma na celu przede wszystkim przypomnienie i przywrócenie tradycji śpiewania pastorałek i powrót do tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bogatej obrzędowości bożonarodzeniowej dawnej wsi.

Zależy nam szczególnie na prezentacji kolęd ludowych, gospodarskich, życzących, a jednym z ważnych celów Przeglądu jest ochrona, zachowanie i dokumentacja kolęd i pastorałek, charakterystycznych dla regionu krakowskiego.

Ich popularyzacja ma służyć także edukacji dzieci i młodzieży.

 

Eliminacje gminne odbędą się1 grudnia w CKiS w Krzeszowicach, zgłoszenia są przyjmowane do 21 listopada.

Laureaci Przeglądu zostaną zaproszeni do występu na Świątecznym Jarmarku Tradycji, 18 grudnia 2011, na scenie w parku im. Adama Bogackiego w Krzeszowicach.

Szczegóły dotyczące Przeglądu znajdują się w regulaminie, w razie pytań prosimy o kontakt z panią Moniką Dudek, tel. 12 282 14 65, wew. 23, lub 602 726 353.

 

Serdecznie zapraszamy!

Pchli Targ

Pchli Targ to przedsięwzięcie popularne na cały świecie. Jego ideą jest z jednej strony „pozbycie się” rzeczy, sprzętów, zabawek etc, które są już w naszych domach niepotrzebne a z drugiej możliwość kupienia po często superatrakcyjnych cenach rzeczy dobrych, sprawnych, choć używanych. Takie kupię – sprzedam miało po raz pierwszy miejsce w Krzeszowicach w niedzielę 16 października.

Czytaj dalej Pchli Targ

Zapowiedź siatkarskiego weekendu

W sobotę 22 października o godzinie 16.00 w hali przy ulicy Długiej rozegrany zostanie mecz III ligi siatkówki mężczyzn pomiędzy Maratonem Krzeszowice a GKPS Gorlice.

 

O godzinie 18.00 siatkarki III ligowego Maratonu podejmą drużynę GKS Iskry Chełmiec.

 

W niedzielę 23 października o godzinie 11.00 w hali przy ulicy Długiej po raz pierwszy w tym sezonie u siebie zagrają nasze juniorki. Rywalem Maratonu będzie zespół MKS Andrychów.